ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และเพื่อต้องการให้บุคลากรของ พก. มีวัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา โดยเน้นย้ำให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ควรมีในทุกองค์กร ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid...

                      ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่ร่วมกันแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */  ...