ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นังสังคมสงเคราะห์  ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2...