ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามภารกิจหน่วยงาน  One  Home  เพื่อประสานความร่วมมือ  นโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ตำบล  ให้แก่เจ้าหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผ่านระบบออนไลน์  (Zoom  Clound  Meeting)   ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มมาตรการและกลไก  อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery...