ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่  และผู้ใช้บริการ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เราทำดีทุกคน  เพื่อปรับและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร  ๓๐  ปี  และบริเวณอาคารอเนกประสงค์  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำงานเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยความมีวินัย  ปลูกฝังการ  "รักองค์กร"  และเสริมสร้างความสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ให้เกิดสามัญสำนึกที่ดีเพื่อทุกคน  มีจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใช้บริการ  เป็นความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรตามแผนอย่างต่อเนื่อง  ในวันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐ ๙.๐๐  น.  ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item...