ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  และทีมงาน  นักสังคมสงเคราะห์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานมาตรการและกลไก  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media...