ภารกิจ อำนาจ หน้าที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

ภารกิจ

 1. บริการรับจดทะเบียนคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. บริการรับคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
 3. บริการให้คำปรึกษา และรับเรื่องการจ้างงานคนพิการ
 4. บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟ์้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 5. บริการนวดของคนพิการ/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ
 6. บริการเครื่องถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (TTRS)
 7. บริการให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิ สวัสดิการ และประสานส่งต่อ ให้ความช่วยเหลือ

อำนาจ หน้าที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มคุ้มครองคนพิการ กลุ่มพัฒนาคนพิการ และกลุ่มมาตรการกลไก โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้


 1. ดำเนินการและให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการ แก่คนพิการตามหลักการสังคมสงเคราะห์ สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ
 2. เป็นศูนย์การเรียนรู้การคุ้มครองสวัสดิภาพ การเสริมทักษะการดำรงชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพให้ปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและชุมชนได้
 3. จัดบริการสวัสดิการ การให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเคราะห์และเสริมทักษะครอบครัว รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำมาตรฐานการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน การทำงานเชิงป้องกัน การคุ้มครอง ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและครอบครัว
 5. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์รวบรวมและจัดทำข้อมูลการวิจัยสถานการณ์ รูปแบบการบริการสวัสดิการ การดำเนินงานเชิงป้องกันของคนพิการ ครอบครัวและชุมชน
 6. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนพิการด้านการจัดสวัสดิการในชุมชน การคุ้มครองให้คนพิการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และชุมชนได้
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel