บุคลากร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

t1
ขจรศรี รตางศุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

a1
ญาณิศา เพชรศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

กุ้ง
บุณฑริกา เปรมานุพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

sa
ปวีณา กรัสประพันธ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

sky
ดุจดาว คงเจริญ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

sm
อรอุมา หนองหงอก

นักวิชาการพัสดุ

บุคลากร_๒๑๐๘๒๐_13
ธรรมรักษ์ พินสุดใจ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการเงิน)

จิดาภา ทัดสวาสดิ์
จิดาภา ทัดสวาสดิ์

พี่เลี้ยง
(ปฏิบัติการเงิน)

aom
ไพสุดา แสนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

ake
อิทธิชัย ร่มโพธิ์พิพัฒน์

ประชาสัมพันธ์

to
จำรัส อ่ำหลอ

โภขนากร ส2.

ฤทัย-สุวรรณ
ฤทัย สุวรรณ

คนครัว

สุปราณี-อายุโย
สุปราณี อายุโย

คนครัว

วันดี-ขมหวาน
วันดี ขมหวาน

คนครัว

too
ไชยณัฎฐ์ จูหลิม

พนักงานขับรถยนต์

ju
ชูชีพ ทองไพ

พนักงานขับรถยนต์

สมพาน-วิชาชู
สมพาน วิชาชู

รักษาความปลอดภัย

ถวัลย์-คะตะอินทร์
ถวัลย์ คะตะอินทร์

รักษาความปลอดภัย

544
บำรุง รตางศุ

ช่างซ่อมบำรุง

552
ชวลิต ถินถาวร

ช่างซ่อมบำรุง

ปุ้ย-สายกาลย์
ปุ้ย สายกาลย์

พนักงานซักฟอก

นัทพร-ชูดวง
นัทพร ชูดวง

พนักงานทำความสะอาด