บุคลากร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด
ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขจรศรี รตางศุ
ขจรศรี รตางศุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ญาณิศา เพชรศิริ
ญาณิศา เพชรศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

บุณฑริกา เปรมานุพันธ์
บุณฑริกา เปรมานุพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ปวีณา-กรัสประพันธ์
ปวีณา กรัสประพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อรอุมา-หนองหงอก
อรอุมา หนองหงอก

นักพัฒนาสังคม

บุคลากร_๒๑๐๘๒๐_13
ธรรมรักษ์ พินสุดใจ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการเงิน)

จิดาภา ทัดสวาสดิ์
จิดาภา ทัดสวาสดิ์

พี่เลี้ยง
(ปฏิบัติการเงิน)

ไพสุดา แสนแก้ว
ไพสุดา แสนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

อิทธิชัย-ร่มโพธิ์พิพัฒน์
อิทธิชัย ร่มโพธิ์พิพัฒน์

ประชาสัมพันธ์

จำรัส อ่ำหลอ
จำรัส อ่ำหลอ

คนครัว

ฤทัย-สุวรรณ
ฤทัย สุวรรณ

คนครัว

สุปราณี-อายุโย
สุปราณี อายุโย

คนครัว

วันดี-ขมหวาน
วันดี ขมหวาน

คนครัว

วิลัยวรรณ-เย็นหา
วิลัยวรรณ เย็นหา

คนครัว

ไชยณัฎฐ์ จูหลิม
ไชยณัฎฐ์ จูหลิม

พนักงานขับรถยนต์

ชวลิต-อินถาวร
ชวลิต ถินถาวร

พนักงานขับรถยนต์

สมพาน-วิชาชู
สมพาน วิชาชู

รักษาความปลอดภัย

ถวัลย์-คะตะอินทร์
ถวัลย์ คะตะอินทร์

รักษาความปลอดภัย

บำรุง-รตางศุ
บำรุง รตางศุ

ช่างซ่อมบำรุง

สมพล-เบิกบาน
สมพล เบิกบาน

คนสวน

ปุ้ย-สายกาลย์
ปุ้ย สายกาลย์

พนักงานซักฟอก

นัทพร-ชูดวง
นัทพร ชูดวง

พนักงานทำความสะอาด

ดุจดาว-คงเจริญ
ดุจดาว คงเจริญ

พนักงานบริการ

Previous
Next
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel