ผลการดำเนินงาน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

โครงการบริการสวัสดิการสังคมด้านปัจจัย 4
ด้านสิทธิกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดบริการ (Service) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม ให้ผู้ใช้บริการ (คนพิการ) ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน อย่างครบถ้วน

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพผู้ใช้บริการด้วยการอาชีวบำบัด

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยนำเอาหลักการอาชีบำบัด ซึ่งมีลักษณะการสอน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เป็นสื่อ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) ด้วยกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ นันทนาการบันเทิง การแข่งขันเกม กีฬา การร้องรำทำเพลง ในวันสำคัญตามวัฒนธรรม ประเพณีไทย

กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
ด้วยทักษะทางกีฬา

การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีความแข็งแรงทางกาย ตลอดจนเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ผ่อนคลาย มีสุขภาพทางกาย จิต และสังคมที่ดี การเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้ทักษะการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการเป็นสื่อ
กีฬาเปตอง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกาย
ด้วยแอโรบิค
คีตมวยไทย

ศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง “การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง”

สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการใช้พื้นที่สถานคุ้มครองฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรการพยาบาล การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง การสังคมสงเคราะห์ การบำเพ็ญประโยชน์และปลูกฝังจิตสาธารณะ เพื่อผลักดันสถานคุ้มครองฯ ไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการติดเตียงอย่างต่อเนื่อง
การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง
การสังคมสงเคราะห์
การพยาบาล
การปลูกฝังจิตสาธารณะ