วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร คุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เพื่อคืนสู่สังคมอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

  1. จัดการสวัสดิการสังคมด้านปัจจัย 4 ด้านสิทธิกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์
  2. การให้การฟ์้นฟูสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ เพื่อคืนสู่สังคม
  3. จัดการความรู้ ด้านการดูแลคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้คนพิการ
  4. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลคนพิการ

Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel