วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักเราร่วมกันดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงของชีวิตเหมือนญาติสนิท”

พันธกิจ

  1. จัดบริการสวัสดิการสังคมด้านปัจจัย 4 ด้านสิทธิกฎหมายด้านสังคมสงเคาระห์

  2. จัดบริการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ภายใต้การบริการจัดการที่มีคุณภาพ

  3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะด้านสวัสดิภาพคนพิการตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการคนพิการในสถาบัน

  4. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร และเครือข่ายภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ