วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักเราร่วมกันดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงของชีวิตเหมือนญาติสนิท”

พันธกิจ

  1. จัดบริการสวัสดิการสังคมด้านปัจจัย 4 ด้านสิทธิกฎหมายด้านสังคมสงเคาระห์

  2. การให้การฟื้นฟูสมรร๔นะทางร่างกาย จิตใจ เพื่อคืนสู่สังคม

  3. จัดการความรู้ ด้านการดูแลคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้คนพิการ

  4. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลคนพิการ