บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด โดยคุณ สรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และคณะใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสได้มอบสินค้าบริจาคให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อปี พ.ศ. 2484 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง นิคมสร้างตนเองบ้านบางปะกง ในพื้นที่นี้ เนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกิน      และมีหนี้สิ้นทางราชการ จึงได้จัดสรรที่ดินของหลวงให้กับชาวบ้าน และส่งเสริมอาชีพ โดยทำเกษตรกรรมให้สามารถดำรงชีวิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 สหประชาชาติ กำหนดให้เป็นคนพิการสากล ในขณะนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการซึ่งมีจำนวนมาก คนพิการที่ถูกละเลย ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม สมควรที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ      ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ให้เท่าเทียมกับคนปกติ โดยปรับปรุงสถานที่ของนิคมสร้างตนเอง            บ้านบางประกง จัดตั้งเป็น สถานแรกรับแลพักฟื้น คนพิการบางปะกงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2524 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533

ภาพประกอบ: