ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และเพื่อต้องการให้บุคลากรของ พก. มีวัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา โดยเน้นย้ำให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ควรมีในทุกองค์กร ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท P&G ประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณวัดหนองปรือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด และนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนกระทรวงพม. และคณะผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา มีนายนิธิน ดาบาริ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท P&G นายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการ P&G ประเทศไทย จำกัด...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง และนายไกรสร แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช    บ้านสวนสายใย   -   ก้อนแก้ว และประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้ป่วยจิตเวช ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง และนายไกรสร แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ และทีม One Home จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ ก่อนพิธีส่งมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์ สิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจเยี่ยมคนพิการที่อาศัยอยู่ ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10 น. ณ วัดหนองปรือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมายนางสาวญาณิศา เพชรศิริ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายไมตรี ไตรศิลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 30 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความขัดแย้งและขจัดข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

               ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางขจรศรี รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการผลผลิตโครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของ พม. ประจำปี 2566 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวสนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการผลผลิตโครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...