ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลดำเนินการกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปากโดยมีหน่วยเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  เข้ามาดำเนินกิจกรรมทันตกรรมให้ผู้รับบริการ  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  ได้มอบหมายให้  นางวรรณภา   แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ  ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์โควิด  ๑๙  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผ่านระบบออนไลน์  Application  Zoom  Clound  Meeting  ในวันอังคารที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ศูนย์บริการคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลดำเนินการกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปากโดยมีหน่วยเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  เข้ามาดำเนินกิจกรรมทันตกรรมให้ผู้รับบริการ  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4...

                     ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช่ชุดตรวจ  Antigen  Test  Kit  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ให้แก่ผู้ใช้บริการตามมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปาก  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  อาคารพยาบาล  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่  และผู้ใช้บริการ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เราทำดีทุกคน  เพื่อปรับและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร  ๓๐  ปี  และบริเวณอาคารอเนกประสงค์  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำงานเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยความมีวินัย  ปลูกฝังการ  "รักองค์กร"  และเสริมสร้างความสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ให้เกิดสามัญสำนึกที่ดีเพื่อทุกคน  มีจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใช้บริการ  เป็นความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรตามแผนอย่างต่อเนื่อง  ในวันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐ ๙.๐๐  น.  ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามภารกิจหน่วยงาน  One  Home  เพื่อประสานความร่วมมือ  นโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ตำบล  ให้แก่เจ้าหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผ่านระบบออนไลน์  (Zoom  Clound  Meeting)   ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มมาตรการและกลไก  อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์   ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ร่วมประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ  กำหนดแนวทางและการชี้แจงรูปแบบการทำงาน  เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติและซักซ้อมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการตาม  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจการขับเคลื่อน  บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและขอความร่วมมือพัฒนาฝีมือทุกมิติเพื่อความรับผิดชอบการทำงานกับผู้ใช้บริการ  ตลอดจนขอให้ตระหนักต่อการทำงานที่คุ้มค่า  และร่วมมือสร้างพลังสามัญสำนึกที่ดีให้กับหน่วยงาน  เป็นกิจวัตรประจำวันให้องค์กรอย่างจริงจัง  ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมปลาโลมา   สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา    ...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  นักสังคมสงเคราะห์  ได้ร่วมทดสอบระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐  โดยมีเจ้าหน้าที่  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติได้เข้าติดตั้งระบบและทำการทดสอบระบบการใช้งานได้เป็นปกติ  ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการหมุนเวียนความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ๑๓๐๐ ตามนโยบายกระทรวงพม. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัด ONE  HOME  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  อาคารอำนวยการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ  นักสังคมสงเคราะห์  ได้ร่วมทดสอบระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐  โดยมีเจ้าหน้าที่  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติได้เข้าติดตั้งระบบและทำการทดสอบระบบการใช้งานได้เป็นปกติ  ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการหมุนเวียนความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ๑๓๐๐ ตามนโยบายกระทรวงพม. ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัด ONE  HOME  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  อาคารอำนวยการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นังสังคมสงเคราะห์  ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2...