สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)สถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)รายงานฉบับสมบูรณ์สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 1-11รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองจดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 101 ประจำเดือนสิงหาคม 2562จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 ประจำเดือนกรกรฏาคม 2562จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 99 ประจำเดือนมิถุนายนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับปรับปรุง)การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่4 ปี...

มาตรฐานการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 1มาตรฐานการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 2มาตรฐานการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 3...

มาตรฐานการให้บริการคนพิการ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ...

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 14 กันยายน 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 7 กันยายน 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 30 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 24 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 17 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 10 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 3 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 20 กรกฎาคม...

สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2564 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2564 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน. 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2562 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2562สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2561สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน 2562สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2562สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน 2561...

ข้อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการบริหารบุคคล ฉบับ 2 พ.ศ. 2564ข้อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563...

กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2558กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ พ.ศ.2554กฎกระทรวง ฉบับที่ 281...

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบรายการและข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งาน และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 243 รายการประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดวิธีการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการประกาศ เรื่องเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลประกาศ เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบหนังสือรับรองความพิการของบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...