สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)สถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)รายงานฉบับสมบูรณ์สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 1-11รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองจดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 101 ประจำเดือนสิงหาคม 2562จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 ประจำเดือนกรกรฏาคม 2562จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 99 ประจำเดือนมิถุนายนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับปรับปรุง)การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่4 ปี...

สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2564 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2564 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน. 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2563 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2562 (รายไตรมาส)สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2562สถานการณ์คนพิการ 31 ธันวาคม 2561สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน 2562สถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2562สถานการณ์คนพิการ 30 กันยายน 2561...

รายงานประจำปี 2563 ANNUAL REPORT 2020รายงานประจำปี 2562E-book รายงานประจำปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2561รายงานผลการดำเนินงานกองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562รายงานประจำปี 2559รายงานประจำปี 2560...