มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 14 กันยายน 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 7 กันยายน 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 30 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 24 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 17 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 10 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 3 สิงหาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 20 กรกฎาคม...

ข้อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการบริหารบุคคล ฉบับ 2 พ.ศ. 2564ข้อบังคับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563...

กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2558กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ พ.ศ.2554กฎกระทรวง ฉบับที่ 281...

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบรายการและข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งาน และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 243 รายการประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดวิธีการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการประกาศ เรื่องเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลประกาศ เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แบบหนังสือรับรองความพิการของบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2558ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563ระเบียบ พ.ศ. 2548 - 2561 ...

คำสั่งสรรพากร ที่ ป. 157/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายจ่ายจากการดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 156/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คำสั่ง พก. ที่ 200/2557 เรื่องปรับปรุงคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติคำสั่ง พก.ที่ 84 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติคำสั่งกระทรวง พม.ที่ 170/2552 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 409/2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 1/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง...

รายงานประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติ ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2553)ยุทธศาสตร์อินชอนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ...