คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเส.pdf...

1. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.pdf2. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6).pdf3. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.pdf4. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf5. พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534.pdf6. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546.pdf7. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.pdf8. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf9. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551.pdf10. พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551.pdf11. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552.pdf12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 498) พ.ศ....

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พรบ....