วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 30 กันยายน 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิ่งเทรา ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 24 สิงหาคม 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเข้าเขต พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 18 สิงหาคม 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 84/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ไว้เป็นการชั่วคราว...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 18 สิงหาคม 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม "ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา"...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3 สิงหาคม 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 77/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 31 กรกฎาคม 2564การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29))...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 31 กรกฎาคม 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 74/2564 เรื่อง การจัดตั้ง "ศูนย์ Call Center แปดริ้วไม่ทิ้งกัน"...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 21 กรกฎาคม 2564ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 14 กรกฎาคม 2564หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19...