รายละเอียดการประกวด https://drive.google.com/file/d/1gME0lzVbZm9uEeL5F2dD_J4OV7MFCPzC/view วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 24 สิงหาคม 2564เอกสารเพิ่ม...

สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณ์สินค้าได้ที่ https://www.specialchil.co.th/ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 20 สิงหาคม 2564เอกสารเพิ่ม...

ประกาศ เรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม. ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 16 สิงหาคม 2564ประกาศ เรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม. ประจำปี 2564...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 28 มิถุนายน 2564ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/ ว 2840 เรื่องแนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 02 มิถุนายน 2564แนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล...

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ขอส่งวารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทาง การบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดวารสารได้ทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้ วารสาร @DiSASTER วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 11 พฤษภาคม 2564 หนังสือ ขอส่งวารสาร@DISASTER...

ดาวน์โหลดจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนเมษายน 2564  ได้ที่ http://layout2book.com/ebookshelf/ddpm_18_168/ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 07 เมษายน 2564ไฟล์แนบ...