ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 20 กันยายน 2564ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 29 กรกฎาคม 2564ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์...

ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 20 พฤษภาคม 2564ราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพฯขอบเขตข้อกำหนด...

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 03 พฤษภาคม 2564ราคากลาง...

ประกาศราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 23 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง...

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 9 เมษายน 2564 ราคากลาง...

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 2 มีนาคม 2564ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล...

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565 - 2569 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 25 ธันวาคม 2563ราคากลาง...

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะสิ้นสุดแผน) วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 24 พฤศจิกายน 2563ราคากลาง...

ประกาศราคากลางเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 14 ตุลาคม 2563ราคากลาง...