รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและสิทธิสวัสดิการสังคม)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เพิ่มเติม)