ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้ง 22 แห่ง

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรณีภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง