ประกาศ เรื่องมาตรการสลับวันทำงานและการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้ง 22 แห่ง

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง