มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ