พก. ผนึกกำลังทีม “เรามีเรา” ช่วยคนพิการช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยได้ประชุมหารือร่วมกับองค์กรด้านคนพิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการจากคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นที่มาของคณะทำงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในชื่อ “ทีมเรามีเรา” ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นบุคลากรของ พก. จำนวน 15 ทีม เพื่อรับแจ้งเหตุ ประสานส่งต่อ และดำเนินการช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค โดยการประสานงานผ่านศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ