หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

14 กรกฎาคม 2564