คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 74/2564 เรื่อง การจัดตั้ง “ศูนย์ Call Center แปดริ้วไม่ทิ้งกัน”