การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29))

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

31 กรกฎาคม 2564