คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 84/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ไว้เป็นการชั่วคราว

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

18 สิงหาคม 2564