คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเข้าเขต พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา