คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิ่งเทรา ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19