การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/ ว 2840 เรื่องแนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง