ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อจังสังคม พ.ศ. 2562 เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคมในการขยายตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการสนับสนุนแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ของบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อสนับสนุนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์กิจการและผลิตภัณฑ์

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง