สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0003/ว2883 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่ ศธ 04146/2934 ลงวันที่ 1 กันายน 2564 เรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลูกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.12/ว3573 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

17 กันยายน 2564