ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สคพ.บางปะกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ. บางปะกง) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อมายังเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ข้อมูล สคพ.บางประกง
ประกาศหน่วยงาน
ติดต่อเรา