สถิติผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
0
จำนวนผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

จำแนกจำนวนคน ตามกลุ่ม

0
กลุ่ม A
0
กลุ่ม B
0
กลุ่ม C
0
กลุ่ม D

หมายเหตุ : ADL คือ การประเมินศักยภาพของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

ในการทำกิจวัตรประจำวันของตนเอง แบ่งเป็นกลุ่ม A B C D

จำแนกจำนวนคน ตามประเภทความพิการ

0
ประเภทที่ 1
0
ประเภทที่ 2
0
ประเภทที่ 3
0
ประเภทที่ 4
0
ประเภทที่ 5
0
ประเภทที่ 6
0
ประเภทที่ 7
0
ประเภทซ้ำซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564