สถิติผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
0
จำนวนผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

จำแนกจำนวนคน ตามกลุ่ม

0
กลุ่ม A
0
กลุ่ม B
0
กลุ่ม C
0
กลุ่ม D

จำแนกจำนวนคน ตามประเภทความพิการ

0
ประเภทที่ 1
0
ประเภทที่ 2
0
ประเภทที่ 3
0
ประเภทที่ 4
0
ประเภทที่ 5
0
ประเภทที่ 6
0
ประเภทที่ 7
0
ประเภทซ้ำซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel