วีดีทัศน์ผลงาน/นวัตกรรม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
นวัตกรรมการบริการ

ชีวิตติดล้อ เฉพาะบุคคล (Life On Vehicle Enjoy)

ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี
ประเภทพัฒนาการบริการ
ประจำปี พ.ศ. 2564

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มีภารกิจในการดูแลคนพิการทุกประเภทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการเรียนรู้ การใช้ชีวิตร่วมกัน รวมถึงการดูแลซึ่งกันและกันในหน่วยงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลคนพิการ เข้าถึง เข้าใจ ความรู้สึก ความต้องการของคนพิการ ว่าความต้องการของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน การดำรงชีวิต การเคลื่อนไหวร่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ถึงจะมีความพิการเหมือนกันแต่ความต้องการและความจำเป็นในการดำรงชีวิต ก็แตกต่างกันไป สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญในการ”ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” จึงได้คิดค้น ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะสม ปลอดภัย ในการปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัวโดยยึดหลักการพึ่งพิงผู้อื่นให้น้อยที่สุด ด้วยการพัฒนารถเข็นสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่แขน – ขาอ่อนแรง จากรถวีลแชร์ที่มีจำหน่ายตามตลาดทั่วไป เพิ่มเติมดัดแปลงจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วภายใต้แนวคิด “ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ลดภาวะโลกร้อน” เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้ถึงร้อยละ 80 ,ลดการเกิดแผลกดทับ ได้ถึงร้อยละ 100 และลดการเจ็บป่วยของผู้ดูแล ได้ถึงร้อยละ 100, ลดการพึ่งพิงผู้ดูแลได้ถึงร้อยละ 90 จากคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์เฉพาะบุคคล โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 3,000.-บาท/คัน

ถ้าได้ขยายผลไปยังสถานคุ้มครองอื่นในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งของคนพิการและบุคลากรที่ต้องดูแล รวมถึงครอบครัวของคนพิการในชุมชนก็สามารถเข้าถึงรถเข็นเฉพาะบุคคลได้ในราคาที่ไม่แพง เมื่อคนพิการในครอบครัวสามารถดำรงชีวิตประจำวันของตนเองได้ ลดการพึ่งพิง ก็จะไม่เป็นภาระของครอบครัว ครอบครัวก็จะได้มีเวลาประกอบอาชีพ มีรายได้ในการดำรงชีวิต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการในครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวคนพิการไม่ส่งคนพิการเข้าสถานคุ้มครองฯ ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน 

ชีวิตติดล้อ เฉพาะบุคคล
รถเข็น/วีลแชร์ 01-2562-V02
 • ขนาด 110 x 70 x 66 ซ.ม.
 • ห้ามล้อหลังด้วยเบรกมือ
ข้อดี
 1. มีเบรกมือให้ผู้ช่วยเหลือ เพิ่มความปลอดภัยในการเข็น
 2. ตะแคงตัวได้สะดวกมากขึ้น
 3. ไม่ติดเตียงเพราะมีรถนอนที่เหมาะสม
งบประมาณ
ใช้อะไหล่จากครุภัณฑ์อื่น ส่วนใหญ่มีค่าน๊อต และสี 500.-บาท
รถเข็น/วีลแชร์ 01-2563-V03
 • ขนาด 145 x 70 x 66 ซ.ม. เพิ่มความยาวให้เหมาะกับผู้ใช้งาน
 • มีขั้นวางสิ่งของด้านล่าง
 • แก้ไขแผงกั้นด้านข้าง

ข้อดี

 1. สามารถขึ้นลงเตียงนอนได้เองจากด้านหน้า
 2. ไม่ต้องมีผู้ช่วยในการขึ้นลงเตียงนอน
 3. ไม่ต้องมีผู้ช่วยในการอาบน้ำ ทานข้าว มีอุปกรณ์ทำกิจกรรมที่หยิบได้ง่ายใกล้ตัว

งบประมาณ
ใช้อะไหล่จากครุภัณฑ์อื่น ส่วนใหญ่ มีค่าน๊อต และสี 500.-บาท

รถเข็น/วีลแชร์ 01-2564-V04
 • ขึ้นลงเตียงได้เองทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
 • มีความปลอดภัยและไม่ต้องใช้ผู้ช่วยในการขึ้น-ลงเตียง/ทานข้าว/อาบน้ำได้เอง
ข้อดี
 1. มีเบรกมือให้ผู้ช่วยเหลือ เพิ่มความปลอดภัยในการเข็น
 2. ตะแคงตัวได้สะดวกมากขึ้น
 3. ไม่ติดเตียงเพราะมีรถนอนที่เหมาะสม

งบประมาณ
ใช้อะไหล่จากครุภัณฑ์อื่น ส่วนใหญ่มีค่าสีพ่นกันสนิมหัวน๊อต 100.-บาท และโช๊ค 200.-บาท

นวัตกรรมการบริการ

กิจกรรมเยี่ยมบ้านทางไกล สร้างสายใยคืนครอบครัว

รูปแบบการให้บริการ

การลงทะเบียน
1. เป็นญาติหรือผู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้บริการ (คนพิการ) เท่านั้น
2. ชื่อ ที่ใช้ในแอปพลิเคชันไลน์ ต้องเป็น ชื่อ-นามสกุลจริง
3. รูป ที่ใช้ในแอปพลิเคชั่นไลน์ ต้องเป็นรูปตัวจริง เห็นใบหน้าชัดเจน
4. สแกน QR – code หรือ Line ID : bpkhome70
เงื่อนไขและข้อตกลงในบริการ
5. เมื่อถึงกำหนดเวลาเยี่ยมญติ ให้ตวจสอบสัญญาณการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อม และรอรับสายจากเจ้าหน้าที่ (หากไม่มีการรับสาย ถือเป็นการสละสิทธิ์)
6. สถานคุ้มครองฯ ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพ และวีดีโอระหว่างการสนทนาโดยเด็ดขาด (หากมีการฝ่าฝืนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย)
7. สถานคุ้มครองฯ ขอสงวนสิทธิในการเยี่ยม สำหรับญาติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้
นวัตกรรมการบริการ

โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพตัดผม ให้คนพิการทางการได้ยิน

โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพตัดผมให้คนพิการทางการได้ยิน เพื่อความยั่งยืนสู่สังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพตัดผมชาย สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

การพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมของร้านตัดผมภายในสถานคุ้มครองฯ ให้เหมือนกับร้านตัดผมภายนอกให้มากที่สุด และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าใช้บริการได้ เช่น การทำทางลาดเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ทางทฤษฏี จากการฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจริงในสถานคุ้มครองฯ จากการบริการตัดผมให้กับคนพิการในสถานคุ้มครองฯ บุคลากร และเจ้าหน้าที่จนเกิดเป็นทักษะการตัดผมชายที่มีความเชี่ยวชาญ และการปลูกฝังทัศนคติในการบริการก่อนการให้บริการลูกค้าภายนอกซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป
การดำเนินงานส่งเสริมทักษะอาชีพ
 • ผลักดันให้เกิดควมยั่งยืนของโครงการ ผู้ใช้บริการมีรายได้จากการประกอบอาชีพตัดผมชาย
 • ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพตัดผมชายสำหรับคนพิการ
ผลลัพธ์/ความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ใช้บริการเป็นต้นแบบ มีรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้
 • มีกระบวนการส่งเสริมผู้ใช้บริการที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพตัดผมชาย
 • มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจในการศึกษาร้านตัดผมที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกให้คนพิการ