ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

16 สิงหาคม 2564