ใบรับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

3  กุมภาพันธ์ 2565

ใบสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ผู้สมัครงานกรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และแนบเอกสารการสมัครสอบส่งมาที่จดหมายอิเล็คทรอนิค(email) bpkhome@dep.go.th หรือ bpkhomeorg1@gmail.com