บทความ/งานวิจัย

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

สถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562)

รายงานฉบับสมบูรณ์สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 1-11

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 101 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 ประจำเดือนกรกรฏาคม 2562

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 99 ประจำเดือนมิถุนายน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

แผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับปรับปรุง)

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550

แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่4 ปี 2555