สคพ.บางปะกง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมายนางสาวญาณิศา เพชรศิริ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายไมตรี ไตรศิลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 30 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา