สคพ.บางปะกง เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความขัดแย้งและขจัดข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความขัดแย้งและขจัดข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ