สคพ.บางปะกง ร่วมกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.

                      ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทน ไม่ยอม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และเพื่อต้องการให้บุคลากรของ พก. มีวัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา โดยเน้นย้ำให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ควรมีในทุกองค์กร ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา