สคพ.บางปะกง ร่วมกันแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance)

                      ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่ร่วมกันแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564