สคพ.บางปะกง เข้าร่วมประชุมร่วมรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565

               ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางขจรศรี รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการผลผลิตโครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของ พม. ประจำปี 2566 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวสนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการผลผลิตโครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 "ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง