สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลบางปะกง ลงพื้นที่คัดกรองผู้ใช้บริการที่สัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อน

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ นายภัทรศักดิ์  หนองหงอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลบางปะกง ลงพื้นที่คัดกรองผู้ใช้บริการที่สัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: