สคพ.บางปะกง เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปาก

                     ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช่ชุดตรวจ  Antigen  Test  Kit  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ให้แก่ผู้ใช้บริการตามมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปาก  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  อาคารพยาบาล  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา