กิจกรรม๕ส.เพื่อปรับและพัฒนางานภูมิทัศน์

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   และคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านบริเวณทางเข้าสถานคุ้มครองฯ  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทำงานเสริมสร้างลักษณะความมีวินัย  มีระเบียบแก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา