เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.(One Home) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นางวรรณภา  แพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ และนายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา