ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นางวรรณภา  แพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พร้อมเชื่อมโยงผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำอาคาร ได้ทุกคน ทุกภารกิจงานไปด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา