เปิดประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเปิดประมูลขายทอดตลาด ตามระเบียบ ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจ ATK ก่อนเข้าการประมูล  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา